REGULAMIN

REGULAMIN YOUNG ARTS MASTERCLASS ONLINE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem kursów mistrzowskich „Young Arts Masterclass Online” (zwanego dalej „YAM online”) jest Fundacja „Young Arts” (zwana dalej Organizatorem).
2. Kursy skierowane są do osób które ukończyły 14 lat, są uczniami szkół muzycznych II stopnia lub studentów uczelni wyższych pragnących doskonalić swoje umiejętności nauki gry na skrzypcach i wiolonczeli.
3. YAM online odbywają się w dniach od 10 do 16 sierpnia 2020 r.

§2.  WARUNKI UCZESTNICTWA
1. YAM online są kursami bezpłatnymi.
2. Warunkiem kwalifikacji do YAM online jest wypełnienie do dnia 3 sierpnia 2020 roku (23:59) Karty Zgłoszeniowej oraz przesłanie linku do materiałów wideo obejmujących zarejestrowane przez kandydata wykonanie repertuaru z epok: klasycyzmu, romantyzmu i muzyki XX wieku, których łączna długość minimum 10 minut, a nie przekracza 30 minut, wideo-wizytówki lub opisu swoich artystycznych osiągnięć oraz przesłanie mailowego potwierdzenia na adres hi@yamasterclass.com.
3. Materiał wideo musi być dobrej jakości, tak by można było określić tożsamość kandydata oraz zbieżność warstwy audio i wideo. Nagrania powinny być przesłane w formie linku do nagrania np. na serwisie youtube, nie w formie pliku.
4. Uczestnik zostanie wybrany na podstawie informacji zawartych w Karcie Zgłoszeniowej i nagrania/ń.
5. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów. 
W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w YAM online, może zostać zakwalifikowany kandydat z listy rezerwowej.
6. Spośród nadesłanych zgłoszeń, które spełniają kryteria YAM online, Organizator wybierze Uczestników. Organizator podejmuje decyzje na podstawie subiektywnej oceny nadesłanego zgłoszenia i nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji, także dotyczącej przypisania Uczestnika do Nauczyciela YAM online.
7. Uczestnik zgłaszający się do YAM online lub jego opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.

§3.  POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. W ramach udziału w YAM online każdy Uczestnik ma zagwarantowane 4 lekcje solowe online (45 minut każda) z przypisanym mu Nauczycielem oraz zajęcia z Trenerami według grafiku ustalonego przez Organizatora.
2. Uczestnik YAM online zobowiązany jest do punktualności i przestrzegania harmonogramu zajęć.
3. Na Uczestniku YAM online spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie sobie dostępu do wskazanego przez Nauczyciela Komunikatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Lekcji i brak możliwości dostępu do Lekcji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
4. W przypadku gdy Lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie Nauczyciela, wówczas Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin świadczenia Lekcji w całości lub odpowiedniej części niezrealizowanej Lekcji (powyżej 10 minut skrócenia).
5. W przypadku gdy Lekcja zostanie skrócona lub się nie odbędzie z przyczyn nie leżących po stronie ani Nauczyciela, ani Organizatora wówczas Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Nauczyciela ani Organizatora jakiekolwiek roszczenia.
6. Organizator ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku gdy Lekcja nie odbędzie z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wówczas Uczestnikowi zostanie zaproponowany inny termin Lekcji.
7. Lekcje i materiały otrzymywane podczas Lekcji mają charakter informacyjno-doradczy na bazie autorskiego programu przygotowanego przez Nauczyciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i przebieg Lekcji, ani za zawartość materiałów.
8. Wszelkie formy utrwalania Kursu, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, z wyłączeniem postanowień ust. 11, w szczególności nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.
9. Uczestnik YAM online winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
10. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia oraz nie odpowiada za ewentualne wypadki, kradzieże czy zniszczenia w tracie realizacji Lekcji.
11. Uczestnik zobowiązuje się do rejestracji zajęć przy pomocy urządzenia rejestrującego obraz w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD (1920 x 1080 pix.) oraz przekazania nagrania Organizatorowi nie później niż do końca YAM online. Dokładna instrukcja dotycząca sposobu nagrania lekcji zostanie przesłana Uczestnikowi na etapie zakwalifikowania się do YAM online.

§4. FOTOGRAFOWANIE, FILMOWANIE
1. Organizator ma prawo do utrwalania zajęć techniką foto, audio – wideo lub audio w ramach YAM online.
2. Uczestnik podpisując Kartę Zgłoszeniową wyraża zgodę na wykonanie zdjęć zajęć, realizowanych w ramach YAM online techniką foto, audio i audio-wideo (zwane dalej „nagraniem”).
3. Wskazana w ust. 2 zgoda stanowi udzielnie licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do nagrania artystycznego wykonania zajęć. Wówczas Uczestnik nazywany jest Licencjodawcą, a Organizator Licencjobiorcą.
4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa do korzystania z autorskich praw majątkowych do nagrania poprzez prawo do umieszczenia na stronie internetowej, na ogólnie dostępnym portalu internetowym, z prawem do bezpłatnego korzystania z nagrania przez nieograniczony krąg osób, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a. utrwalenie utworu muzycznego wykonanego podczas kursu lub koncertów techniką foto, audio i audio-wideo w dowolnym formacie;
b. udostepnienie nagrania na ogólnie dostępnym portalu internetowym z prawem do bezpłatnego korzystania z nagrania lub jego fragmentu (fragmentów) przez nieograniczony krąg osób.
5. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy w całym zakresie przedmiotowym nagrania, o którym mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, licencji jako:
a. licencji niewyłącznej,
b. bez ograniczeń terytorialnych,
c. pełnej,
d. zawartej na czas oznaczony 5 lat,
e. z prawem do dalszych sublicencji na nieograniczony krąg podmiotów.
6. Licencja obejmuje prawo do korzystania z nagrania w całości lub wybranej części.
7. Licencjodawca zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać i udzielić licencji w pełnym zakresie przedmiotowym wskazanym w niniejszym paragrafie.
8. Z uwagi na nieodpłatność świadczeń Licencjodawcy nie przysługuje od Licencjobiorcy wynagrodzenie umowne.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
2. Zgłoszenie do udziału w YAM online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niedostosowania się do niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia Uczestnika z YAM online.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie w formie pisemnej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji przez Organizatorów.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.

KONTAKT

YOUNG ARTS MASTERCLASS
hello@yamasterclass.com
501 788 363
Fundacja Young Arts
Batorego 27/26
38 – 400 Krosno
NIP: 684  264 25 70
REGON: 363762355
KRS: 0000601478
BANK: ING Bank Śląski
74 1050 1562 1000 0090 3085 8493